sobota, 25 maj 2024
A+ R A-
 • Znaki drogowe

  Chyba wszystkie znaki drogowe, z jakimi spotkać się możesz na polskich drogach.

 • Przepisy ogólne

  Jak należy zachować się podczas zmiany kierunku jazdy, co zrobić przy spotkaniu z innym pojazdem...

 • Skrzyżowania

  Wszystko co musisz wiedzieć na temat pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowania - kto ma pierwszeństwo i dlaczego...

 • Ruch drogowy

  Wszystko co powino się wiedzieć o ruchu pieszych i rowerzystów. Wyjaśnienie co to takiego szczególna ostrożność i jak zachować się na przejazdach szynowych.

 • Testy na kartę

  Zanim zdobędziesz kartę rowerową, musisz wykazać się wiedzą praktyczną - tutaj masz okazję.

REKLAMY

Pojęcia podstawowe - więcej

Autobus szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej: autobus szkolny.

Autostrada - droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (D-9 i D-10), na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep.
Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się motorowerami oraz czterokołowcami po autostradzie.

Chodnik - część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. Nowe przepisy pozwalają rowerzystom w pewnych sytuacjach na poruszanie się po chodniku, oraz wówczas, kiedy występują niekorzystne dla rowerzystów warunki pogodowe, które będą zagrażały bezpieczeństwu jazdy i narażały innych użytkowników drogi. Jadąc chodnikiem rowerzysta musi jednak pamiętać, że tutaj pierwszeństwo ma zawsze pieszy.

Droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi (ścieżki) dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.


Droga twarda - droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej, brukowcowej oraz z płyt betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 metrów; inne drogi są drogami gruntowymi.


Droga ekspresowa - droga jednojezdniowa lub dwujezdniowa, oznakowana odpowiednimi znakami drogowymi (D-7 i D-8), na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się motorowerami oraz czterokołowcami po drodze ekspresowej.


Droga dla rowerów - droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jedno oraz wielośladowych takich jak: riksze, rowery z dwukołową przyczepką lub rowery trójkołowe (za wyjątkiem wózków rowerowych), oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi C-13 oraz P-23. Droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należy pamiętać, że tam gdzie rowerzysta ma dostępną drogę dla rowerów, nie może poruszać się po poboczu oraz jezdni. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy droga dla rowerów biegnie w innym kierunku niż potrzebuje tego rowerzysta - wtedy rowerzysta może poruszać się inną częścią drogi.


Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni.

 

REKLAMY

Kierujący - osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osoba, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie.


Kierowca - osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym, ale nie pojazdem szynowym.

 

Kolumna pieszych - zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę. Kolumna pieszych nie może być dłuższa niż 50 metrów; odstęp od poprzedzającej kolumny nie powinien być mniejszy niż 100 metrów.

 

Motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

 

Niedostateczna widoczność - widoczność występująca od zmierzchu do świtu, a także w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu.

 

Obszar zabudowany - obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi (D-42 i D-43).

 

Omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody.


Pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni, wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Rowerzysta, który dojeżdża do skrzyżowania, a następnie przejeżdża przez nie, może jechać środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku. Wprowadzenie tej możliwości ma na celu wyeliminowanie sytuacji, kiedy skręcający w prawo samochód może zajechać drogę jadącemu prosto rowerzyście.

 

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczona dla ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Pas powinien mieć szerokość 1,5 metra i być wydzielony dla ruchu rowerowego na jezdni tam, gdzie budowa osobnej drogi rowerowej jest niemożliwa. Rowerzysta mający do dyspozycji pas rowerowy nie może poruszać się ani po chodniku ani po samej jezdni. Kierowcy samochodów powinni pamiętać, że nie mogą wjeżdżać, zatrzymywać się oraz parkować na pasach przeznaczonych dla rowerzystów.

 

Pieszy - osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami (np. policjant kierujący ruchem, osoba przeprowadzająca dzieci przez jezdnię); za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.


Pobocze - część przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów (w tym rowerów), postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

 

Pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane.


Pojazd silnikowy - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego.


Pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.


Pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.


Pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.

 

Postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego (przerwa w jeździe powstała z własnej inicjatywy kierującego), trwające dłużej niż 1 minutę.


Przejście dla pieszych - powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi (D-6 lub P-10).


Przejazd dla rowerzystów - powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (D-6a lub P-11).


Przystanek - miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi (D-15, D-16, lub D-17).

 

Rower - pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, o szerokości nieprzekraczającej 0,9 metra. Rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

 

Ruch kierowany - ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę - np. policjanta, dróżnika czy żołnierza.


Skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze.


Strefa zamieszkania - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi (D-40 i D-41). W tak oznaczonym obszarze piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami - nawet na jezdni, a kierujący który wyjeżdża ze strefy zamieszkania jest włączającym się do ruchu.

 

Szczególna ostrożność - ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

 

REKLAMY

 

Śluza dla rowerów - część jezdni na wlocie skrzyżowania, wyróżniona zazwyczaj innym kolorem nawierzchni, wyznaczona na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu, przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Pozwala ona rowerzyście na minięcie zatrzymujących się samochodów i ustawienie się przed nimi. Po zmianie świateł na zielone rowerzysta jako pierwszy wjeżdża na skrzyżowanie i swobodnie udaje się w wyznaczonym przez siebie kierunku.


Uczestnik ruchu - pieszy, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze.

 

Ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku.

 

Wózek rowerowy - pojazd o szerokości powyżej 0,9 metra przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy, poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Wózek taki może być wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny, uruchamiany naciskiem na pedały, zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. Osoba prowadząca taki wózek musi mieć ukończone 17 lat.


Wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.


Wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. Pojazdy jadące w korku (poruszające się wolniej), rowerzysta może wyprzedzać z ich prawej strony, bliżej krawężnika - zobacz.


Zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu (przerwa w jeździe) niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu (na czas nieokreślony) wynikające z tych warunków lub przepisów.

 

 


 

06 TESTY NA KARTĘ ROWEROWĄ W NOWEJ FORMIE - SPRÓBUJ 06

chomik4   25 chomik4a

ZA KAŻDYM RAZEM TEST JEST INNY !

 
 
 

  • Rowerzyści

   Co musi wiedzieć rowerzysta...

  • Wyprzedzanie

   To naprawdę trudny manewr...

  • Ruch pieszych

   Co powinien wiedzieć każdy pieszy

  • Skrzyżowania

   Zasady obowiązujące na skrzyżowaniach

  • Pora na testy

   Spróbuj swoich sił w testach

stat4u                                                                                   Masz uwagi, znalazłeś jakiś błąd, a może masz ciekawy test? Napisz: Karta rowerowa
Znaki drogowe   |   Karta rowerowa   |   Wynalazki   |   Wierszyki miłosne   |   Naj naj naj   |   1000 pytań